Komunikat w sprawie dezynfekcji w podmiotach leczniczych
08.10.2020 r.
Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych znajduje się Wykazu Produktów Biobójczych, obejmujący między
innymi produkty do dezynfekcji. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod

linkiem: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze w dwóch
załącznikach wynikających z rodzaju udzielonych pozwoleń.

Środki do dezynfekcji posiadają odpowiednie pozwolenie i zezwolenie na handel równoległy,
albo pozwolenie na obrót wydawane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231 z późn. zm.) przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zgodnie z ww. ustawą oznakowanie opakowania produktu biobójczego powinno zawierać
m.in.: postać produktu, jego przeznaczenie i sposób stosowania, czas niezbędny do
przeprowadzenia właściwego procesu dezynfekcji, a także wszelkie informacje niezbędne do
prawidłowego i bezpiecznego stosowania tj. częstotliwość używania danego produktu, czas
niezbędnego wietrzenia pomieszczeń, czy konieczność przemywania wodą powierzchni po
dezynfekcji.
Należy wskazać, iż
nie ma potrzeby wydłużania czasu stosowania środków do dezynfekcji,
ponad czas wskazany na oznakowaniu opakowania produktu biobójczego.
Główny Inspektor Sanitarny

Dostosowanie strony