Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 19 czerwca 2020r. z punktu kontrolnego na sieci wodociągu publicznego w Kotlinach  do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody nie stwierdzono obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22oC.

Ponadto w dniu 19 czerwca 2020r. pobrano próbki wody: ze stacji wodociągowej w Kotlinach oraz z punktu kontrolnego na sieci wodociągu publicznego w Kotlinach w kierunku stężenia manganu i żelaza. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny.

Dostosowanie strony