Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) osoby przekraczające granicę państwową w okresie od dnia 31 marca 2020r z urzędu podlegają obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 ze zm §2 ust.2 pkt 2).

Na podstawie § 3 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Nie wydaje się również żadnych innych dokumentów potwierdzających objęcie oraz fakt zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że osoby, które przekroczyły granicę po 31 marca oraz ich współmieszkańcy, są objęte obowiązkową kwarantanną (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 §4 ust 1.)

Na podstawie § 4 ust. 1. osoba poddana obowiązkowi kwarantanny która odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi informuje organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Fakt przekroczenia granicy państwa od dnia 31 marca 2020r trzeba udowodnić pracodawcy, ZUS-owi, innym instytucjom we własnym zakresie.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567 art.7e). osoba podlegająca obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie (aplikacja kwarantanna domowa) służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa–od-dzis-obowiazkowa

Informacje o świadczeniu chorobowym dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 §3 ust 4,5,6.)

Na podstawie § 3 ust.2. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

 

Dostosowanie strony