Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, po działaniach naprawczych, w dniu 06 marca 2020r. z wodociągu publicznego Dąbrowa, gm. Nowosolna nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22º C po 72 godz. inkubacji.

Woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Dąbrowa, gm. Nowosolna.

Dostosowanie strony