Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniach 24 stycznia 2020r. i 04 lutego 2020r. na terenie Stacji Wodociągowej Dąbrowa w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z ujęcia wody Dąbrowa w gminie Nowosolna.

Dostosowanie strony