Wodociąg publiczny Kurowice – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 27 stycznia 2020r. do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Kurowice, z punktu czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC. Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kurowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina, iż nadal obowiązuje decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kotlinach.

Dostosowanie strony