Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 20.01.2020r. z punktów czerpalnych wodociągu publicznego Dąbrowa stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla dzieci do lat dwóch i osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w związku z decyzją  nr PPIS.HK.4420.24.4.2020.EDR  z dnia 14 stycznia 2020r.  Urząd Gminy Nowosolna przedstawił sprawozdania z rozszerzonych badań chemicznych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi próbek wody pobranych w dniach 15.01-20.01.2020r. W pobranych próbkach wody oznaczono zawartość ksylenów i etylobenzenu. W obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ksylen i etylobenzen nie są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym i brak jest określonych dopuszczalnych wartości dla tych parametrów. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości zalecane dla w/w substancji, oparte na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia wynoszą : dla ksylenu – 500µg/l (0,5mg/l), dla etylobenzenu – 300µg/l (0,3mg/l) i są znacznie wyższe od progu wyczuwalności  ich zapachu. W przedstawionych wynikach badań zawartości oznaczonych substancji są wielokrotnie niższe od wartości zalecanych i wynoszą : dla ksylenu: 0,46-1,10µg/l, dla etylobenzenu: 0,14-0,37µg/l  i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Dostosowanie strony