Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zakończone zostały badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 15 stycznia 2020r. z punktów: Kalonka 10b, Kalonka 60 oraz Grabina, ul. Główna 74 (hydrant). Woda pod względem mikrobiologicznym  odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.  Nadal trwają badania próbek wody pobranej w dniu 17 stycznia 2020r. z ośmiu punktów czerpalnych ( komunikat z dnia 17 stycznia 2020r.).

Dostosowanie strony