Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zostały zakończone  badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 17 stycznia 2020 r.   z punktów czerpalnych instalacji wewnętrznej na sieci : 1.Grabina, Dom Opieki, ul. Główna 74, 2.Bukowiec, ul. Grabowa 3 (budynek mieszkalny), 3.Niecki 1 (budynek mieszkalny), 4.Kalonka 56 (budynek mieszkalny), 5.Dąbrówka 2B (budynek mieszkalny), 6.Wódka, ul. Aksamitna 29 (budynek mieszkalny), 7.Kopanka, sklep „Monika”  Kopanka 28B, 8.Dąbrowa 12 (budynek mieszkalny). W trzech próbkach wody stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C : Niecki 1( powyżej 300 jtk/1 ml), Wódka, ul. Aksamitna 29 (powyżej 300 jtk/1 ml) oraz  Kopanka, sklep „Monika”  Kopanka 28B (271jtk/1 ml). W związku z powyższym wskazane jest dalsze płukanie instalacji wewnętrznych. We wszystkich w/w punktach pozostałe parametry zbadanych próbek odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia . W dniu 20 stycznia 2020 r. pobrano powtórnie próbki wody do badań mikrobiologicznych z punktów, w których stwierdzono przekroczenia. Badania trwają.

Dostosowanie strony