Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zarządca wodociągu po podjęciu działań naprawczych wykonał badania dwóch próbek wody: ze stacji wodociągowej i w punkcie na sieci wodociągowej, w laboratorium zatwierdzonym przez Inspekcję Sanitarną. Sprawozdania z badań mikrobiologicznych w/w próbek wody pobranych w dniu 25 stycznia 2019r. nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
W dniu 30 stycznia 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu Lipiny.


Dostosowanie strony