Programy edukacyjne OZ i PZ

Do podstawowych zadań Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi należy:

 

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania współpartnerów do realizacji zadań prozdrowotnych
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom prowadzącym działalność prozdrowotną
 • inicjowanie i realizacja działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych
 • organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych
 • organizowanie konkursów i akcji prozdrowotnych różnego typu (dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym, profilaktyki nowotworowej, sposobów radzenia sobie ze stresem, higieny osobistej, higieny jamy ustnej)
 • dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych
 • wdrażanie, monitorowanie, ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych:

 – Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce – którego zadaniem jest zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informatyczne oraz szkoleniowe. W ramach tego programu organizowane są:

 

Ogólnopolskie kampanie edukacyjne Światowy Dzień Bez Tytoniu (31 maja), Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada),

 

– „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Inicjatorem i autorem tego programu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Program skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych.

Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie ,, Bieg po Zdrowie”,  realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu. Program będzie obejmował przeprowadzenie sześciu zajęć lekcyjnych.

 

– Czyste Powietrze Wokół Nas – Krajowy Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, skierowany do dzieci 5,6 letnich, uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

– „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

– Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Celem programu jest ograniczenie rozpowszechniania się zakażenia HIV – zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych, wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

 

– Program Trzymaj Formę

Program „Trzymaj Formę!” jest zaadresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparci o odpowiedzialność indywidualną i wony wybór jednostki.

Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.trzymajforme.pl/start-16

 

Interwencje nieprogramowe:

 

 • Realizacja obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia WHO”
 • Europejski Tydzień Szczepień
 • Akcja –letni i zimowy wypoczynek
 • Działania z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych
 • Działania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych (,, Dzień dla zdrowia”)

 

Podstawowe kierunki działalności wyznaczają:

 

 • Narodowy Program Zdrowia
 • Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia
 • Aktualne potrzeby zdrowotne społeczności lokalnej.

 

Działalność realizowana jest głównie w placówkach oświatowo-wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pracy oraz innych środowiskach lokalnych.

 

Dostosowanie strony