Zakres działania

O nas > Zakres działania

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi, będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), – skierowana jest na ochronę zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i/lub uciążliwych, a w szczególności zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz cywilizacyjnych na obszarze powiatu łódzkiego i łódzkiego wschodniego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z późn. zm. w Łodzi Oddział Laboratoryjny składa się z czterech Sekcji.

 

Nazwy Sekcji i stosowane skróty będące ich symbolami:

Sekcja Badań Wody                       – LHK

Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych  – LSJ

Sekcja Badań Bakteriologicznych    – LB

Sekcja Badań Środowiskowych       – LBŚ

 

W dokumentacji, przywołując Sekcje Oddziału Laboratoryjnego stosuje się zamiennie określenie laboratoria.

 

Oddział Laboratoryjny posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, udzieloną dnia 25.10.2004r. Certyfikat akredytacji Nr AB 543 na zakres akredytacji Nr AB 543 wydanie nr 17 z dnia 03.01.2018r.

 

Oddział Laboratoryjny zatrudnia personel posiadający wykształcenie mające zastosowanie w zakresie badań laboratoryjnych, z doświadczeniem zawodowym, który stale podwyższa swoje zawodowe kompetencje, m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych oraz sympozjach naukowych. Wynagrodzenie personelu OddziałuLaboratoryjnego nie zależy od liczby wykonywanych badań, ani nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.

 

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi w celu potwierdzenia swoich kompetencji technicznych, uczestniczy w organizowanych przez niżej wymienione jednostki badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

Do takich jednostek należą:

 

– Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

– Gdańska Fundacja Wody w Gdańsku,

– Centrum Badań Ekologicznych PAN,

– Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu,

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach,

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli,

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu,

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim,

– Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,

– Politechnika Krakowska Zakład Chemii Analitycznej,

– LGC Standards,

– Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Łodzi korzysta m.in. z publikacji Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Towarzystwa ds. Zakażeń Szpitalnych.

 

Daje to gwarancję pracy Oddziału Laboratoryjnego na profesjonalnym poziomie i sprawia, że wyniki naszych badań są rzetelne, wiarygodne i użyteczne.

 

Sekcja Badań Wody – LHK

– brała udział w równoległych badaniach mikrobiologicznych wody z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim (2002r.).

– uczestniczyła w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie: mikrobiologicznych i fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń wody organizowanych przez Gdańską Fundację Wody (2003r., 2004r. 2005r. 2006r. i 2007r.) uzyskując pozytywne wyniki.

– uczestniczyła w badaniach biegłości w zakresie: mikrobiologicznych wskaźników zanieczyszczeń wody organizowanych przez Promochem obecnie LGC Standards (2005r. 2006r., 2007r. 2008r., 2009r., 2010r. i 2012r.) uzyskując bardzo dobre wyniki.

– uczestniczyła w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości w zakresie oznaczeń fizykochemicznych organizowanych przez PZH i Centrum Badań Ekologicznych PAN (2004r; 2005r; 2006r; 2007r; 2009r) uzyskując pozytywne wyniki.

– uczestniczyła w badaniach biegłości w zakresie: mikrobiologicznych wskaźników zanieczyszczeń wody organizowanych przez Veolia w 2007r. uzyskując bardzo dobre wyniki.

– uczestniczyła w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczeń glinu organizowanych przez Politechnikę Krakowską Zakład Chemii Analitycznej (2008r. i 2010r.) uzyskując pozytywne wyniki.

– uczestniczyła w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczeń glinu oraz Clostidiów red. siarczyny i Clostridiów Perfingens organizowanych przez WSSE w Łodzi (2011r.) uzyskując pozytywne wyniki.

 

Zadania:

 

Wykonuje badania w zakresie:

  • Monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 
  • naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych;
  • wód z kąpielisk i basenów.

 

Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych – LSJ

Sekcja LSJ uczestniczyła w międzylaboratoryjnych ogólnokrajowych sprawdzianach jakości z zakresu bakteriologicznej i serologicznej diagnostyki zakażeń bakteryjnych u ludzi, prowadzonych przez Zakład Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w zakresie rodzaju Enterobacteriaceae (w 2001r.) uzyskując wynik pozytywny.

Od 2004r. Sekcja LSJ brała udział we wszystkich turach mikrobiologicznych badań biegłości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Polmicro uzyskując bardzo dobre wyniki. Na podstawie wyników uzyskanych przez laboratorium, zostało przyznane świadectwo uczestnictwa i dobrych wyników w edycjach POLMICRO 2005r., 2006r., 2007r., 2008r., 2010r., 2011r., 2012r. i 2013r.

Laboratorium brało udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae z laboratorium PSSE w Skierniewicach w Sieradzu i WSSE w Łodzi uzyskując pozytywne wyniki.

 

Zadania:

 

Wykonuje badania kału i wymazy z odbytu:

– w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella,

– w kierunku pałeczek z rodziny Enterobacteriace,.

– w kierunku pałeczek enteropatogennych i enterokrwotocznych Escherichia coli;

– w kierunku pałeczek gram- niefermentujących;

– antybiogramy

 

Sekcja Badań Bakteriologicznych – LB

W 2002r., Laboratorium wyizolowało z wymazów sanitarnych pobranych w szpitalu im. dr M. Madurowicza w Łodzi, szczep szpitalny pałeczek Klebsiella pneumoniae ESßL+, który spowodował zgon czwórki noworodków. Szczep ten został potwierdzony w badaniach genetycznych przeprowadzonych w 2-ch Instytutach Genetyki w Warszawie.

Od 2004r. Sekcja LB brała udział we wszystkich turach mikrobiologicznych badań biegłości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Polmicro uzyskując bardzo dobre wyniki. Na podstawie wyników uzyskanych przez laboratorium, zostało przyznane świadectwo uczestnictwa i dobrych wyników w edycjach POLMICRO: 2005r.; 2006r.; 2007r.; 2008r.; 2010r.; 2011r.; 2012r. i 2013r.

Laboratorium brało udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie badań sporali i wymazów sanitarnych z laboratoriami PSSE w Wieluniu, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i WSSE w Łodzi, uzyskując pozytywne wyniki.

 

Zadania:

 

Wykonuje badania:

– skuteczności sterylizacji,

– mikrobiologicznej czystości powierzchni,

– mikrobiologicznej czystości powietrza,

 

 

Sekcja Badań Środowiskowych – LBŚ

Sekcja LBŚ brała udział w Badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy w 2007r., i 2010r. organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

 

Laboratorium brało udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w latach 2008, 2009, 2010r. i 2011r. w zakresie mikroklimatu, oświetlenia, hałasu oraz drgań mechanicznych z laboratoriami PSSE w Wieluniu i w Zduńskiej Woli, uzyskując pozytywne wyniki.

Zadania:

Wykonuje:

– pomiary hałasu na stanowiskach pracy,

– pomiary hałasu komunalnego,

– pomiary wibracji ogólnej i miejscowej,

– pomiary mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i gorącego,

– pomiary natężenia oświetlenia,

– oznaczanie tlenku węgla,

– pobieranie próbek pyłowych,

– pobieranie próbek czynników chemicznych.

Dostosowanie strony