Telefon dyżurny

”O

Polityka Jakości

Oddział Laboratoryjny  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, utrzymuje i doskonali wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, który opisany jest w Księdze Jakości oraz związanych z nią procedurach ogólnych.

Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnienie wymagań klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach.

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do wysokiego poziomu usług, dobrej profesjonalnej praktyki oraz deklaruje, że badania i pomiary przeprowadzane będą zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta.

Deklarujemy, że wyniki badań i pomiarów wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym są rzetelne, wiarygodne i użyteczne to znaczy takie, które pozwolą klientowi rozwiązać jego problem.

W celu realizacji Polityki Jakości zapewniam:

  • środki finansowe dla osiągnięcia założonych celów jakościowych;
  • zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, któremu zapewnia się możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
  • odpowiednie wyposażenie pomiarowe, które podlega nadzorowi, we właściwy sposób jest obsługiwane, wzorcowane i/lub sprawdzane;
  • odpowiednie pomieszczenia zapewniające właściwe warunki wykonywania badań;

Deklaruję swoje zaangażowanie w budowę i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania oraz ocenę jego skuteczności podczas przeprowadzanych corocznie przeglądów zarządzania.

Odpowiedzialność za System Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej powierzam Głównemu Specjaliście ds. Systemu Jakości.

Za realizację Polityki Jakości i Systemu Zarządzania oraz merytoryczną i techniczną działalność w Oddziale Laboratoryjnym odpowiedzialnym czynię Kierownika Oddziału Laboratoryjnego.

Za merytoryczne wykonywanie badań w poszczególnych Sekcjach odpowiedzialni są Kierownicy/ Upoważnieni Pracownicy właściwych Sekcji Oddziału Laboratoryjnego.

Zobowiązuję Personel Laboratorium do znajomości i przestrzegania dokumentacji systemu zarządzania oraz stosowania polityki jakości, a także procedur w swojej pracy .

Deklaruje, że wynagrodzenie personelu Oddziału Laboratoryjnego nie zależy od liczby wykonywanych badań, ani nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

Polityka jakości

Udostępniamy dokument do pobrania z aktualną polityką jakości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 31.01.2019r.

Dostosowanie strony