Status Prawny

O nas > Status Prawny

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całości służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwana dalej „Ustawą” (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn, zm.).
Ustawa ta określa zakres działania państwowych inspektorów sanitarnych działających przy pomocy stacji sanitarno-epidemiologicznych, które są publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie:

  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  • bieżącego nadzoru sanitarnego,
  • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,
  • oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zapisy Ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli stanowiących podstawę wydawanych decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej – jednostki budżetowej Ministerstwa Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu pracowników.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  finansowana jest z budżetu państwa. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), stacja prowadzi gospodarkę pozabudżetową w ramach dochodów własnych, a za wykonane usługi pobiera opłaty.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Zdrowia oraz opracowanego na jego podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Dostosowanie strony