Historia

Historia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi datuje się od roku 1951.

Pierwszym jej dyrektorem i Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta Łodzi był dr Jerzy Zański. Siedziba Stacji mieściła się wtedy przy ul. Rzgowskiej 24.

Rzgowska 24

W tym czasie rozpoczęły działalność Kolumny Sanitarne utworzone z pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz dzielnicowych przychodni zdrowia.
Pod koniec lat 60-tych, zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym miasta, utworzono 7 stacji dzielnicowych. Były to stacje: Chojny, Staromiejska, Górna, Polesie, Bałuty, Śródmieście i Widzew. Każda z nich posiadała odrębną siedzibę.

Śródmieście

Polesie

Polesie ul. Gdańska

Widzew

Bałuty

W latach 70-tych Stacja Chojny i Staromiejska uległy likwidacji. Siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeniesiono z ul. Rzgowskiej na ul. Przybyszewskiego 10, gdzie mieściła się Stacja dla dzielnicy Górna.

Przybyszewskiego 10

Przybyszewskiego 10 – budynek po rewitalizacji.

W roku 1971, po 19 latach pełnienia funkcji dyrektora Stacji, zmarł pierwszy Państwowy Inspektor Sanitarny dla miasta Łodzi – dr Jerzy Zański. W roku 2000, na dowód pamięci i uznania zasług w zwalczaniu chorób zakaźnych pierwszego dyrektora i Państwowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Łodzi – dr Jerzego Zańskiego, w budynku umieszczona została tablica pamiątkowa. Od 1972 r. stanowisko dyrektora i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi objął doc. dr n. med. Tadeusz Górski.
Na koniec 1974 r. w strukturze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi istniało 5 podległych jej Stacji dzielnicowych:
Łódź-Śródmieście – ul. Zachodnia 81
Łódź-Polesie – ul. Zachodnia 81
Łódź-Bałuty – ul. Smugowa 4
Łódź-Górna – ul. Przybyszewskiego 10
Łódź-Widzew – ul. Wodna 40 (siedziba WSSE)

Do tego roku WSSE i PSSE funkcjonowały jako niezależnie jednostki organizacyjne. W 1975 r. nastąpiła reforma administracyjna kraju, w wyniku której utworzono 49 województw. W skład nowego województwa łódzkiego weszły dawne stacje powiatowe w Pabianicach i Zgierzu oraz pięć dzielnicowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Łodzi. Wszystkie te stacje zostały przemianowane na terenowe. Niektóre zmieniły swoją siedzibę.

W latach 90-tych poszczególne dzielnice Łodzi nadzorowane były przez następujące stacje terenowe kierowane przez Państwowych Terenowych Inspektorów Sanitarnych:
Łódź-Bałuty – ul. Smugowa 4; dyrektorami byli – mgr Andrzej Bartnicki i dr n. med. Andrzej Kisiel.
Łódź-Śródmieście – ul. Piotrkowska 194; dyrektorami byli – lek. med. Mirosława Ganclerz i lek. wet. Urszula Jędrzejczyk.
Łódź-Polesie – ul. Gdańska 29; dyrektorami byli – lek. med. Sławomir Kostecki, mgr inż. Jolanta Pruska-Górska i dr n. med. Leszek Ośródka.
Łódź-Widzew – al. Piłsudskiego 135; dyrektorami byli – lek. med. Jerzy Balcerak i lek. med. Janina Sobieraj-Kozulska.
Łódź-Górna – ul. Przybyszewskiego 10; dyrektorami byli – dr n. med. Tadeusz Instunajd, mgr Mirosława Karpińskai dr n. med. Grzegorz Grande.
Terenowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Łodzi obejmowały nadzorem także niektóre tereny obecnych gmin, jak np. Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Głowno, Stryków, które to miejscowości podlegają aktualnie właściwym stacjom powiatowym. W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji, terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne województwa łódzkiego zostały wyodrębnione ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, a tym samym stały się samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi.

W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji, terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne województwa łódzkiego zostały wyodrębnione ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, a tym samym stały się samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpił nowy podział administracyjny kraju. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną spowodowały utworzenie Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej niezależnej od WSSE w Łodzi, która stała się odtąd jedynie zwierzchnikiem merytorycznym. Dyrektorem MSSE w Łodzi został powołany dr n. med. Grzegorz Grande, a siedzibą pozostawał budynek przy ul. Przybyszewskiego 10. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna obejmowała swym działaniem obszar dzielnicy Łódź-Górna oraz pięć Oddziałów (tj. dawnych stacji terenowych), wchodzących w jej skład, a obejmujących swoim obszarem działania pozostały teren miasta Łodzi i obszar powiatu łódzkiego wschodniego, a także Brzezin, do chwili powstania administracyjnie samodzielnego Powiatu Brzeziny. Do końca 2001 r. – tj. na 3 lata MSSE, podobnie, jak cała służba sanitarno-epidemiologiczna przestała być państwowa, a stała się podległa samorządom.

W roku 2002 na terenie województwa łódzkiego utworzono 21 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. MSSE w Łodzi przekształciła się w jednolitą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, Oddziały dzielnicowe zostały zlikwidowane, a która ponownie przestała być samorządowa, a stała się podległa WSSE w Łodzi. Stanowisko dyrektora oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pełni od 2002 r. do chwili obecnej lek. wet. Urszula Jędrzejczyk. W roku 2002, mocą ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw przywrócono nazwę Państwowa Inspekcja Sanitarna. W roku 2010 ponownie ze­spolono organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej . Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Działalność  finansowana jest z budżetu wojewody.

PSSE w Łodzi jest publicznych zakładem opieki zdrowotnej, realizującym zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Jest jednostką organizacyjną, która wraz z zapleczem laboratoryjnym wykonuje zadania PIS na terenie miasta Łodzi i Powiatu łódzkiego wschodniego. Istotą schematu organizacyjnego jest istnienie dwóch pionów: nadzorowego i laboratoryjnego. Stacja ma swą siedzibę w dwóch budynkach. Jeden z siedzibą dyrekcji – przy ul. Przybyszewskiego 10 w zabytkowym parku fabrykanta L. Geyera, obecnie parku miejskim im. W. S. Reymonta. Budynek ten, aktualnie odnowiony i zmodernizowany, związany jest z Inspekcją Sanitarną od ponad 50-tu lat i ma już swoją tradycję. Drugi z nich mieści się przy ul. Pomorskiej 96 ( przeniesiony w 2015 r .z Piotrkowskiej 194).

W 2004 r. Laboratorium PSSE w Łodzi uzyskało certyfikat akredytacyjny – w zakresie badania mikrobiologii i chemii wody, który na przestrzeni  15 lat był rozszerzany. Aktualny zakres  to wyd.20 z dnia 29 lipca 2019 r. i obejmuje badania w zakresie wody, sporali, wymazów sanitarnych ,badań środowiska pracy oraz badań kału.

Źródło: PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 113 – 119 Marek Posobkiewicz, Joanna Kalinowska-Morka, Bartosz Świekatowski PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA– 60 LAT ISTNIENIA I 95-LECIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE. GIS.

Dostosowanie strony