Działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje PIS

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreacji,
 6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 

 1. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  1. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  2. statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych

Przedmiot działania i kompetencje PSSE w Łodzi

 1. Do Stacji należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,
  2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
  3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
  4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
  5. działalność przeciwepidemiczna,
  6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,
  7. wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji,
  8. przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do właściwych sądów,
  9. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów,
  10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
  11. opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji,
  12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych.
 2. Stacja prowadzi postępowanie w sprawach chorób zawodowych w I instancji.
Dostosowanie strony