Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w każdy wtorek w godzinach 13:30-15:30.

Skargi i wnioski w przedmiocie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej rozpatrywane są na podstawie art. 221-259 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz 46).

Skargi i wnioski przyjmowane są w formie:

  • osobistej (sporządzany zostaje protokół przyjęcia skargi)
  • pisemnej
  • faxu
  • poczty elektronicznej

Każda forma skargi zostaje zadekretowana w dzienniku korespondencji i zeszycie skarg i wniosków.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

  • datę przyjęcia
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego
  • opis sprawy
  • podpis wnoszącego i przyjmującego zgłoszenie

Jeżeli PPIS w Łodzi nie jest właściwy do rozpatrywania skargi lub wniosku, odpis przesyła się w ciągu 7 dni właściwemu organowi i zawiadamia o tym fakcie wnoszącego skargę lub wniosek. Skargę lub wniosek załatwia się niezwłocznie. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Skargi i wnioski dotyczące dzialności PPIS w Łodzi składa się do PWIS w Łodzi:

PWIS w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź.

Sekretariat Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.

Adres skytki ePUAP: /psselodz/skrytka

Dostosowanie strony