Zarządzeniem Nr 6/20 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznaj w Łodzi z dnia 04 sierpnia 2020r informujemy, że dni:

14.08.2020r oraz 24.12.2020r są dniami wolnymi od pracy PSSE w Łodzi na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z poz. 59 z późn. zm¹.) i § 19 ust. 2 Regulaminu pracy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 322, 374 i 567.

Dostosowanie strony