Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W okresie stanu epidemii do stron nie będą kierowane indywidualne zawiadomienia o nie załatwieniu sprawy w terminie.
Powyższe zasady dotyczą także innych postępowań prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
Jedyne postępowania prowadzone obecnie z zachowaniem ustawowych terminów są związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dostosowanie strony