Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w związku z nasilonymi sygnałami napływającymi do PPIS w Łodzi dotyczącymi niewłaściwych warunków ekspozycji i sprzedaży środków spożywczych przypomina, iż przedsiębiorcy sektora spożywczego uczestniczący w którymkolwiek etapie produkcji, przetwarzania
i dystrybucji żywności zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa żywnościowego.

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych stanowi, iż podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania
i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w tym rozporządzeniu.

Brak zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej jakości zdrowotnej żywności wprowadzanej do obrotu w tym nie opakowanej, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sprzedawanych produktów oraz zdrowia i życia konsumentów.

Masa towarowa powinna być przechowywana zgodnie z zaleceniem producenta,
z zachowaniem segregacji asortymentowej. Dotyczy to szczególnie środków spożywczych tj. wędlin, mięsa, nabiału, wyrobów cukierniczych, kiszonek, które wymagają zachowania łańcucha chłodniczego i muszą być przechowywane w urządzeniach chłodniczych.
W procesie przechowywania produktów każdy pojedynczy etap ma równie duże znaczenie dla utrzymania świeżości i wartości odżywczych towaru. Lekceważenie zasad bezpiecznego przechowywania artykułów spożywczych może doprowadzić do rozwoju drobnoustrojów lub tworzenia się toksyn, które mają niekorzystny wpływ na jakość środków spożywczych, zepsucie produktów, powodują zatrucia pokarmowe, a także mogą wywołać alergie.

PPIS w Łodzi zaznacza, iż istotna jest również ilość towaru eksponowanego w urządzeniach chłodniczych, która nie powinna ograniczać przepływu zimnego powietrza, umożliwiającego utrzymanie właściwej temperatury i zachowania świeżości produktów.

Przerwanie łańcucha chłodniczego powoduje krótszy czas przydatności do spożycia oraz szybsze zmiany w produktach a nawet jego psucie się, a termin przydatności do spożycia podany na opakowaniu odnosi się do określonych warunków przechowywania.

Ponadto uwagę należy zwrócić na zapewnienie segregacji asortymentowej. Produkty spożywcze surowe, nieprzetworzone powinny być przechowywane osobno od produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Niezachowanie tej rozdzielności może skutkować zakażeniem krzyżowym żywności. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzedaż jaj luzem. Jaja mogą być jednym ze źródeł pałeczek Salmonella spp., które są przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego. Aby uniknąć zanieczyszczenia innej żywności tymi drobnoustrojami należy jaja luzem sprzedawać na osobnych stoiskach, tak aby osoba je podająca nie miała kontaktu z innymi środkami spożywczymi. W przypadku gdy na stoisku oferowana jest do sprzedaży inna żywność, jaja należy sprzedawać w oryginalnych opakowaniach.

Reasumując należy wskazać, że sposób prowadzenia sprzedaży żywności, w tym nie opakowanej nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sprzedawanych produktów. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia w sklepie należytych warunków higienicznych tak, aby masę towarową zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych, w tym również ze strony kupujących. Brak zabezpieczeń od strony klienta środków spożywczych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia może spowodować rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową, podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Bezwzględnym i nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności na każdym etapie zarówno jej produkcji jak i dystrybucji oraz ochrona konsumentów.

W sytuacji, gdy właściwy organ wykryje niezgodności, podejmuje on działania zapewniające, że podmiot gospodarczy zastosuje środki zaradcze. Podczas decydowania, jakie podjąć działanie, właściwy organ uwzględnia rodzaj niezgodności.

Działanie takie obejmuje nałożenie procedur sanitarnych lub podjęcie wszelkich innych działań uważanych za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
lub zgodności z prawem żywnościowym.

Dostosowanie strony