Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady o zmianie organów kontrolujących.

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 2. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
 3. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 4. rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 5. rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych
 6. rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”;
 7. rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 8. rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż:

 1. w odniesieniu do zakładów, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują jedynie przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004, których przestrzeganie jest nadzorowane w tym przypadku przez Państwową Inspekcję Sanitarną (podstawa prawna: art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), a w związku z tym podmioty powinny niezwłocznie:
 • – złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w celu objęcia nadzorem,
 • – uzyskać zatwierdzenie przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • – złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),
 • – uzyskać w/w decyzję powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu;
 1. zakłady, w których prowadzona jest produkcja z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, podlegają dodatkowo przepisom rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie przez Inspekcję Weterynaryjną (podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego), w związku z tym podmioty powinny niezwłocznie
 • – złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w celu objęcia nadzorem zakładu lub części zakładu, w której prowadzona jest taka produkcja – w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, co do której istnieje obowiązek sporządzenia projektu technologicznego zakładu, podmiot zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia takiego projektu oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, a następnie dopiero złożenia wniosku o rejestrację/zatwierdzenie zakładu,
 • – uzyskać decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą rejestracji/zatwierdzenia,
 • – złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu/części zakładu na podstawie art. 162 Kpa,
 • – uzyskać w/w decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.
 1. Zatwierdzenie zakładu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu oraz na podstawie kontroli zakładu przez pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Rejestracja/zatwierdzenie zakładu przez organ Inspekcji Weterynaryjnej dokonywane jest na wniosek podmiotu. W przypadku działalności objętej rejestracją decyzja administracyjna wydawana jest bez przeprowadzenia kontroli. W przypadku działalności objętej obowiązkiem zatwierdzenia decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu kontroli zakładu przez powiatowego lekarza weterynarii. W zależności od rodzaju działalności, którą podmiot zamierza prowadzić, postępowanie w sprawie wydania decyzji rejestracji/zatwierdzenia zakładu może być poprzedzone postępowaniem dotyczącym zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu.
Dostosowanie strony