W dniu 2 czerwca 2017 r. pracownicy Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi, brali udział w ćwiczeniach  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, na terenie Miejskiego BasenuTuszynie. Ćwiczenia miały za zadanie doskonalenie współdziałania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z innymi służbami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ludności.

Ćwiczenia obejmowały między innymi symulację zanieczyszczenia wody środkami gaśniczymi przez upadek strażaka do niecki basenowej w pełnym umundurowaniu. Po przekazaniu informacji przez kierującego działaniami o zaistniałym incydencie do PSSE w Łodzi, na miejsce zdarzenia udali się pracownicy Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Łodzi, dokonali poboru próbki basenowej w związku z możliwym zanieczyszczeniem wody. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie gr. coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h inkubacji) oraz parametry fizykochemiczne (mętność, pH, utlenialność, azotany, glin). Udział w ćwiczeniach umożliwił naszym pracownikom  zapoznanie się z przebiegiem akcji ratowniczej podejmowanej przez jednostki Straży Pożarnej oraz przećwiczenie poboru prób wody w warunkach awaryjnych. Dzięki naszemu udziałowi możliwe było przećwiczenie procedury powiadamiania stacji sanitarnej o konieczności awaryjnego poboru próby wody.

Ćwiczenia odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, cel główny osiągnięto, po zakończonych ćwiczeniach nastąpiło podsumowanie i wstępna analiza i ewaluacja działań.

Dostosowanie strony