Profilaktyka

Do podstawowych zadań Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi należy:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo- zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania współpartnerów do realizacji zadań prozdrowotnych
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom prowadzącym działalność prozdrowotną
 • inicjowanie i realizacja działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych
 • organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych
 • organizowanie konkursów  i akcji prozdrowotnych różnego typu (dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym, profilaktyki nowotworowej, sposobów radzenia sobie ze stresem, higieny osobistej, higieny jamy ustnej)
 • dystrybucja materiałów oświatowo- zdrowotnych
 • wdrażanie, monitorowanie, ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych:
  • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu - którego zadaniem jest zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno- informacyjne oraz szkoleniowe. W ramach tego programu organizowane są:
Ogólnopolskie kampanie edukacyjne: Światowy Dzień Bez Tytoniu (31 maja), Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada).

Krajowy Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej. Czyste Powietrze Wokół Nas - skierowany do dzieci 5, 6 letnich, uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 Podsumowanie pięciu lat realizacji programu: "Program ograniczania Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu w Polsce" (8922.56 KB)
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
Celem programu jest ograniczenie rozpowszechniania się zakażenia HIV- zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych, wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/ AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.
 • Program Trzymaj Formę
Program Trzymaj Formę jest zaadresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności

 Podsumowanie piecu lat realizacji programu: "Trzymaj Formę!" (9046.45 KB)
 • Programy Profilaktyczne Nie pal przy mnie proszę i Znajdź właściwe rozwiązanie- zaadresowane do młodzieży szkolnej. Celem programów jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych.

Podstawowe kierunki działalności wyznaczają:

 • Narodowy Program Zdrowia
 • Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia
 • Aktualne potrzeby zdrowotne społeczności lokalnej.

Działalność realizowana jest głównie w placówkach oświatowo- wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pracy oraz innych środowiskach lokalnych.

Informację wprowadził(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-15)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof MAgnuski (2012-10-16)